Pekka Erkama
19.2.2019

Tammikuussa 2019 Valvira puuttui vanhuspalvelujen laiminlyönteihin hoivakodeissa. Tapauksista alkanut mediakohu on paljastanut suuria ongelmia monessa hoivapalveluja tarjoavassa yrityksessä Suomessa. Nyt tutkintaan nousseet tapaukset saattavat olla vain jäävuoren huippu.

AJANKOHTAISTA
”Jos pidät turvallisuutta kalliina, kokeile onnettomuutta”

AJANKOHTAISTA
”Jos pidät turvallisuutta kalliina, kokeile onnettomuutta”

Pekka Erkama
19.2.2019

Tammikuussa 2019 Valvira puuttui vanhuspalvelujen laiminlyönteihin hoivakodeissa. Tapauksista alkanut mediakohu on paljastanut suuria ongelmia monessa hoivapalveluja tarjoavassa yrityksessä Suomessa. Nyt tutkintaan nousseet tapaukset saattavat olla vain jäävuoren huippu.

Vanhushoidon ongelmiin keskittyvän juttusarjan ensimmäisessä osassa syvennytään ongelmien juurisyihin – miten tapahtumat ovat voineet saada alkunsa ja mitä muutoksia yritysten on tehtävä. Lisäksi pureudutaan siihen, miksi talouden ja turvallisuuden ristiriita on myytti.

Mistä vanhuspalvelun ongelmat johtuvat?

Vanhuspalvelun ongelmat johtuvat pitkän ajan kuluessa kehittyneestä rakenteellisesta ongelmasta, joka ei ratkea yksistään lisäämällä hoitajamitoitusta tai valvontaa. Ongelmien todellinen syy ei siis ole mikään yksittäinen tekijä, vaan tarkastelun kohteena tulisi olla koko yrityksen toimintakulttuuri.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että hoitajat ja palveluja tarjoavat yritykset eivät pahuuttaan kohtele vanhuksia epäinhimillisesti.

Toistuviin laiminlyönteihin ja epäinhimillisiltä vaikuttaviin käytäntöihin on ajauduttu hiljalleen. Jatkuvaa arjessa tapahtuvaa muutosta ei ole seurattu asianmukaisella kriittisyydellä eikä epäkohtiin ole puututtu. Kun asioita on yhtäkkiä herätty katsomaan objektiivisemmin esim. julkisten paljastusten tai vakavien onnettomuuksien jälkeen, hiljalleen kehittynyt tilanne näyttäytyy shokeeraavana.

Vaatimusten täyttäminen ei riitä

Yrityksen johtaminen keskittyy lähtökohtaisesti talouteen ja tuloksen tekemiseen. Laadun ja turvallisuuden johtamisen osalta tyydytään usein vaatimusten täyttämiseen. Täten yritys saattaa erheellisesti kuvitella, että laatu ja turvallisuus on siten ”hoidettu”.

Jos omavalvonta ei toimi käytännön työssä tai sitä ei ymmärretä, on resepti turvallisuuden rapautumiselle valmis. Myös toimintaa valvovien tahojen täytyy ymmärtää, miltä toimiva omavalvonta näyttää ja miten sen toimivuutta seurataan.

Omavalvonnan haasteet ja ongelmat korostuvat etenkin isoissa yhtiöissä. Suurissa yrityksissä omistajat, johtajat ja työntekijät saattavat etääntyä toisistaan, jolloin tiedonkulku ja yhteistyö tahojen välillä vaikeutuu. Siksi onkin tärkeää huolehtia, että turvallisuuden ja laadunvarmistamisen prosessit toimivat, jotta yritys voi tuottaa parasta mahdollista palvelua.

Turvallisuus parantaa tuloksellisuutta

Usein ajatellaan, että turvallisuus ja laatu ovat ristiriidassa tulostavoitteiden kanssa. Turvallisuus on kallista, ja parhaimmillaan tuloksena on, että mitään ikävää ei tapahdu. Turvallisuuden tulosten näkymättömyys saattaa silloin synnyttää harhan investointien turhuudesta.

Turvallisuuteen panostamisen tuotot realisoituvat kuitenkin yllättävän nopeasti mm. parantuneena työtyytyväisyytenä, vähentyneinä sairauspoissaoloina, vähentyneinä laatuongelmina ja parantuneena asiakaskokemuksena. Nämä näkyvät tuloslaskelman viimeisellä rivillä nopeasti, jos niitä osataan ja ymmärretään mitata.

Turvallisuuden johtamisessa on kyse talouden ja turvallisuuden balanssista, jonka tasapainottelu ohjaa investoimaan oikeisiin asioihin riittävässä määrin. Kun rahaa on käytössä hyvin rajallisesti, on tehokkaimpien investointien löytämisellä ratkaiseva merkitys. Vanha sanonta kuuluukin: jos pidät turvallisuutta kalliina, kokeile onnettomuutta.

Jos turvallisuutta ei osata mitata, turvallisuudesta säästäminen ei ilmene heti helposti havaittavina seurauksina. Pidemmällä aikavälillä seuraukset voivat ilmetä lopulta vakavina onnettomuuksina, tuotannon menetyksinä ja mainehaittana, kuten nyt vanhustenhoidossa.

Juttusarjan toinen osa keskittyy siihen, kuinka turvallisuutta voidaan mitata, ja miten turvallisuus on tärkeä osa yrityksen tuloksellista toimintaa.

2019-06-19T11:44:29+03:00