Timo Honkavaara
30.1.2018

Laadunhallintajärjestelmä on asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja yrityksen tehokkuuden parantamiseksi kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käytännössä se tarkoittaa organisaation, prosessien

AJANKOHTAISTA
Laadunhallinnan merkitys yrityksen menestymisessä

AJANKOHTAISTA
Laadunhallinnan merkitys yrityksen menestymisessä

Timo Honkavaara
30.1.2018

Laadunhallintajärjestelmä on asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja yrityksen tehokkuuden parantamiseksi kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käytännössä se tarkoittaa organisaation, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista. Jokaisessa yrityksessä laadunhallintajärjestelmä tulisi rakentaa kyseisen yrityksen ja sen toiminnan asettamien tarpeiden mukaiseksi.

Toimivan laadunhallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen muodostaa yritykselle selkeän kilpailuedun. Laatujärjestelmän käyttöönotto kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja. Samalla virheellisestä toiminnasta aiheutuvat laatukustannukset pienenevät. Laatujärjestelmän avulla saadaan objektiivista tietoa yrityksen toimintakyvystä. Faktatiedon perusteella voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta sekä mm. henkilöstön osaamista ja työviihtyvyyttä. Mikä parasta, toimiva laadunhallintajärjestelmä parantaa varmuudella asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan kasvaa.

Laadunhallinta on olennainen osa menestyvän yrityksen toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Laatuauditointi on tehokas kehittämistyökalu

Laatuauditointi liittyy läheisesti laadunhallintastandardien käyttöön. Auditointi on systemaattinen prosessi, joka antaa objektiivista ja hyödyllistä tietoa toiminnan kehittämisen pohjaksi. Auditoinneilla selvitetään mm. miten organisaation laadunhallinta tai laadunvarmistus täyttävät asetetut vaatimuksenmukaisuuskriteerit.

Prosessiauditoinnissa voidaan todeta ovatko yrityksen prosessikuvaukset toiminnan kannalta relevantteja ja toimivatko prosessiin osallistujat yhdenmukaisesti julkaistujen ohjeiden kanssa. Prosessiauditoinneissa voidaan ottaa kantaa myös prosessin ohjaukseen, tietojärjestelmiin, mittareihin ja tunnuslukuihin. Auditointitulosten perusteella pyritään löytämään potentiaalisia kehityskohteita organisaation toiminnassa. Prosessiauditoinneissa havaitut puutteet tulisi raportoida ja korjata yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti, kuten ns. compliance-auditoinneissakin tehdyt havainnot.

Organisaatio voi toteuttaa itse sisäisiä auditointeja. Organisaation ulkoinen sidosryhmä, erityisesti asiakas tai kolmas osapuoli, kuten sertifiointilaitos tai toimialaa valvova viranomainen voi tehdä ns. ulkoisia auditointeja.

Auditoinnin perusteella auditoija raportoi auditoinnissa tehdyt laatuhavainnot. Laatuhavaintojen tai -poikkeamien perusteella auditoinnin kohdeorganisaatio laatii kehityssuunnitelman korjaavien toimenpiteiden kehittämiseksi ja implementoinnin pohjaksi. Kehityssuunnitelma voi sisältää myös riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin ja hallintaprosessin. Organisaation johdon vastuulla on huolehtia korjaavien toimenpiteiden ja suunnitelmien toimeenpanosta.

Osaava ja pätevä henkilöstö = Laatu ja turvallisuus

Yrityksen ylimmän johdon tehtävänä on luoda yritykseen sellaiset toimintaedellytykset, jossa yrityksen koko henkilöstö voi toimia laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi. Organisaation johdon vastuulla on myös asettaa yritykselle strategiset laatutavoitteet ja määritellä yrityksen laatupolitiikka.

Laatu ja turvallisuus tehdään yhteistyössä, joten jokaisen työntekijän asenteella ja osaamisella on merkitystä. Yrityksen kaikilta työntekijöiltä tulee edellyttää vähintään, että he vastaavat itse oman työnsä laadusta ja että he raportoivat kaikista havaitsemistaan laatupoikkeamista sekä turvallisuusuhkista ja -tapahtumista yrityksen laatu- ja turvallisuudenhallintajärjestelmän mukaisesti.

Yrityksen johdon tulisikin määritellä, minkälaisia pätevyyksiä työntekijältä kussakin työtehtävässä vaaditaan sekä huolehtia siitä, että kaikki osapuolet ovat tietoisia vaatimuksista.

Toiminnan kehittämisen kannalta oleellisen tiedon on oltava aina ajan tasalla ja sen käsittelyn tulee olla nopeaa ja helppoa. Käytännönläheisen laadunhallintajärjestelmän avulla yrityksen toiminnan arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta saadaan tehokasta ja tuloksellista.

Laadunhallintajärjestelmä hakusessa?

Ota yhdellä palvelulla koko laadunhallinnan prosessi haltuun. Tutustu Rego Laadunhallinta -järjestelmään ja sen tarjoamiin hyötyihin.

2019-06-19T11:56:47+03:00