Timo Honkavaara
24.03.2020

Korkealaatuisen ja turvallisen toiminnan kulmakiviä on organisaation kyky varmistaa, että sen työntekijöillä on riittävä osaaminen niihin tehtäviin, joita he tekevät. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä strategisen HR:n, liitetoimintajohdon ja työnjohdon välillä. Yhteistyön tueksi tarvitaan joustavat työkalut, joilla työntekijöiden osaamisia ja pätevyyksiä voidaan hallinnoida ajantasaisesti – niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

AJANKOHTAISTA
Systemaattinen perehdytysprosessi varmistaa turvallisen työskentelyn

AJANKOHTAISTA
Systemaattinen perehdytysprosessi varmistaa turvallisen työskentelyn

Timo Honkavaara
24.03.2020

Korkealaatuisen ja turvallisen toiminnan kulmakiviä on organisaation kyky varmistaa, että sen työntekijöillä on riittävä osaaminen niihin tehtäviin, joita he tekevät.

Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä strategisen HR:n, liitetoimintajohdon ja työnjohdon välillä. Yhteistyön tueksi tarvitaan joustavat työkalut, joilla työntekijöiden osaamisia ja pätevyyksiä voidaan hallinnoida ajantasaisesti – niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Hyvä perehdytys luo pohjan turvalliselle työskentelylle

Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijät aina ennen uuden tehtävän aloittamista, uusien työvälineiden sekä työ- ja tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.

Työntekijälle tulee antaa myös koulutusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Hyvä perehdytys sisältää myös koulutusta työssä mahdollisesti tapahtuvien häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.

Erityistä pätevyyttä vaativat työtehtävät

Terveydenhuolto, prosessiteollisuus, energia-ala ja liikenne edustavat toimialoja, joiden työntekijöiltä vaaditaan lakisääteisten pätevyyksien lisäksi osaamista ja pätevyyksiä, jotka voivat olla hyvinkin kriittisiä läheltä piti- tai vaaratilanteissa. Työtehtäviin saattaa liittyä tapaturman tai sairastumisen vaara tai työtehtävä voi olla erityisen turvallisuuskriittinen asiakkaan, muiden osapuolten tai ympäristön kannalta.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työtä ei tee muu kuin työhön pätevä ja riittävän kokemuksen omaava työntekijä. Työntekijän pätevyys tulee osoittaa todistuksella, esimerkiksi tutkintotodistuksella tai pätevyyskirjalla (esim. lääkelupa, laitepassi tai tulityökortti).

Lakisääteisten pätevyyksien lisäksi työnantajat ovat usein määritelleet kattavasti yrityksen sisäisiä valvottuja osaamisvaatimuksia, joilla varmistetaan työn sujuminen.

Riittävästi työntekijöitä ja osaamista kaikissa työvuoroissa

Työnantajan velvollisuus on hallinnoida henkilöstön työtehtäviin liittyvää osaamista, perehdyttämistä sekä pätevyyksiä järjestelmällisesti. Pyydettäessä työnantajan tulee todentaa työntekijöiden suorittama koulutus ja pätevyyden voimassaolo (esim. laitepätevyydet).

Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että moniammatillisissa työryhmissä ja -vuoroissa on riittävä määrä työntekijöitä, joilla on työn tekemiseen vaadittava osaamistaso ja voimassa oleva pätevyys.

Perehdytys kaipaa yhdenmukaisuutta ja systemaattisuutta

Huomioidemme mukaan kaikissa organisaatioissa työntekijöiden osaamisvaatimukset ja pätevyyksien hallinta on kyllä tunnistettu ja tiedossa, mutta usein se jää esimiesten henkilökohtaisen muistin tai itse luotujen käytäntöjen varaan. Osaamisvaatimuksia ja ajantasaista tilannekuvaa pätevyyksien voimassa olosta ei välttämättä ole dokumentoitu riittävästi eikä yhdenmukaisella tavalla.

Samasta syystä työntekijän perehdyttämien ei tapahdu yhdenmukaisesti, vaan perehdyttämisen laatu vaihtelee paljon riippuen siitä kuka perehdyttää. Erityisesti turvallisuuskriittisissä tehtävissä muistinvarainen ja dokumentoimaton perehdytysprosessi saattaa johtaa uuden työntekijän osalta vaaratilanteisiin työssä.

Työntekijän kannalta on motivoivaa tietää, millaiset osaamisvaatimuksen omaan työhön liittyy. Hän haluaa myös itse olla varmistua siitä, että on saanut riittävän koulutuksen työtehtäviin ja että tarvittavat työluvat ovat varmasti voimassa.

Monimuotoinen perehdytysprosessi on hallittavissa oikeilla välineillä

Vaativiin tehtäviin perehdyttäminen edellyttää yleensä monimuotoisen perehdytysohjelman systemaattista läpikäyntiä. Vaikeita asioita ei voi oppia päivässä, joten usein perehdytys vie kalenteriajassa useamman kuukauden. Pätevyyden saavuttamisen edellytyksenä voi myös olla vaatimus ajallisesti riittävästä työskentelystä työtehtävässä tai vaadittava määrä kriittisiä toimenpiteitä tai työsuoritteita, jotka työntekijän tulee näyttöinä suorittaa ja todentaa.

Modernin osaamisen hallinta järjestelmän avulla voidaan varmistaa, että perehdytys tulee systemaattisesti tehtyä ja varmistettua sekä dokumentoitua kaikille osapuolille.

Käytännössä asiaa hoidetaan kuitenkin edelleen usein esimiesten itselleen rakentamilla exceleillä ja ohjeistuksilla, koska hallinnolliseen käyttöön tarkoitetut HR-järjestelmät eivät tue operatiivisella tasolla osaamisten ja pätevyyksien hallinnointia riittävän yksityiskohtaisella tasolla.

LMS/LXP tai verkko-oppimisympäristöt taas luottavat paljon henkilöiden omaan aktiivisuuteen ja vapaaehtoiseen tiedonhankintaan, joka toimii monella alueella, mutta ei ole riittävästi varmistettua turvallisuuskriittisen osaamisen kohdalla.

Yhteistyö ja tiedon läpinäkyvyys eri yksiköiden välillä on tärkeää

Näistä lähtökohdista olemme suunnitelleet Rego HSEQ -järjestelmän, jonka avulla voidaan helposti varmistaa työntekijöiden perehdytyksen toteutuminen, saadaan ajantasaista tietoa henkilöstön voimassa olevista ja vanhenevista pätevyyksistä. Järjestelmän avulla voidaan seurata ja hallinnoida pätevyyden ylläpidon edellyttämiä toimenpiteitä työntekijä-, tiimi- ja työvuorotasolla.

Rego toimii yhteistyössä HR-, työvuorosuunnitelma- ja koulutusjärjestelmien kanssa, jolloin työntekijöiden osaamisia ja pätevyyksiä voidaan hallinnoida ajantasaisesti niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Uusimmat blogit

Asiakastarina: Neste

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta.

Lue lisää

Turvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Käytännönläheinen verkkokurssisarja turvallisen työskentelyn periaatteista ja työn riskeistä. Räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin.

Lue lisää

2020-09-17T13:50:32+03:00
Go to Top