Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 16.2.2023 tiedotteen, jonka mukaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan. Muutosten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja mahdollisuuksia työskennellä pidempään. Laki tulee voimaan 1.6.2023.

UUTINEN

Työturvallisuuslaki muuttuu – työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan

UUTINEN

Työturvallisuuslaki muuttuu – työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan

1.3.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 16.2.2023 tiedotteen, jonka mukaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan. Muutosten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja mahdollisuuksia työskennellä pidempään. Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Työnantajien on otettava huomioon yksilölliset toimet toteuttaessaan työsuojelutoimenpiteitä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan velvollisuutta tarkennetaan niin, että työnantajan on mukautettava yleisiä turvallisuuden ja terveyden toimia varmistaakseen, että ne ovat riittävät kullekin yksittäiselle työntekijälle. Työnantajien on otettava huomioon, että ihmisillä on erilaiset valmiudet suoriutua työstä, ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa.

Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin. Työnantajan tarkkailuvelvollisuutta täsmennetään siten, että työnantajan on jatkuvasti seurattava paitsi työympäristöä, työoloja ja turvallisia työmenetelmiä myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tarkkailun avulla työnantaja pystyy havaitsemaan hyvissä ajoin tarpeen ryhtyä yksittäisiin työsuojelutoimenpiteisiin.

Työnantajan työsuojelutoimenpiteiksi tarkennetaan:

  • Yleinen huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
  • Työntekijöiden ikääntymiseen liittyvät riskit
  • Henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa
  • Työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät
  • Raskaana olevan työntekijän suojelu

Tehokkaat työkalut kokonaisvaltaiseen riskienarviointiin ja -hallintaan

Rego– ja Laatuportti-järjestelmien riskienhallinta sekä haitta- ja vaaratapahtumaraportointi tarjoavat käytännönläheiset työkalut työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Riskiarviointien avulla ennakoidaan, tunnistetaan ja analysoidaan mahdollisia riskejä ja ajan tasalla olevan tiedon pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi. Työntekijöiden havainnointien ja ilmoitusten kautta saatavalla tiedolla, pystytään reagoimaan nopeasti syntyneisiin tilanteisiin ja tekemään korjaavia toimenpiteitä.

Regosta ja Laatuportista saadaan nopeasti käyttöön aina ajantasainen tieto. Toiminnan jatkuvassa parantamisessa avainasemassa on ajantasaisen ja oikean tilannetiedon saaminen, jotta voidaan paremmin kiinnittää huomiota kriittisiin ja tärkeisiin kehittämiskohteisiin.

Uutiset

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla

Siun sote ottaa käyttöön Laatuportin | Qreform Oy

Siun sote ottaa käyttöön Laatuportin – kokonaisvaltainen riskienhallinnan ratkaisu kokoaa tietoa johtamisen tueksi

2023-03-13T10:49:50+02:00