ASIAKKAAT
Laatuportti on tehostanut Vankiterveydenhuollon omavalvontaa

ASIAKKAAT
Laatuportti on tehostanut Vankiterveydenhuollon omavalvontaa

Vankiterveydenhuolto hoitaa keskitetysti poikkeamista ilmoittamisen ja riskienhallinnan sekä kehittämistehtävien seurannan Laatuportti-järjestelmässä.

Vankiterveydenhuollon (VTH) tehtävänä on järjestää terveyspalvelut kaikille Suomen vangeille. VTH tuottaa pääosin itse perusterveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut. Muu vaativa erikoissairaanhoito sekä päivystyspalvelut ostetaan muualta. VTH:n visiona on, että vanki vapautuu terveempänä, toimintakykyisempänä ja motivoituneena huolehtimaan hyvinvoinnistaan.

VTH:n tavoitteena on tarjota normaalisuusperiaatteen mukaiset terveydenhuollon palvelut potilaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Jotta tavoitteeseen päästään ja siellä pysytään, terveyspalveluiden laadun tulee vastata sille asetettuja laadullisia kriteereitä, potilasturvallisuus on varmistettava sekä kokonaisturvallisuus huomioitava henkilökunnan ja vankien osalta. Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi on tehtävä toimenpiteitä joka päivä organisaation eri tasoilla.

Potilas- ja työturvallisuusilmoitukset nyt Laatuportissa

Vankiterveydenhuolto ja Qreform ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. VTH:n käytössä on Qreformin Laatuportti-järjestelmä, jota käytetään laadun- ja riskienhallinnan prosessien hallinnoinnissa kuten itsearvioinneissa ja riskiarvioinneissa. Vuoden 2020 alussa VTH:n vaaratapahtumaraportointi siirrettiin myös aiemmin käytössä olleesta HaiPro-järjestelmästä kokonaan Laatuporttiin.

”Keskitetty riskirekisteri, jonka avulla saamme nyt kattavan tilannekuvan riskienhallinnasta, on osoittautunut erittäin hyväksi. Laatuportti on poistanut tarpeen käyttää eri järjestelmiä laadun, riskienhallinnan tai vaaratapahtumailmoittamisen toiminnoissa. Nyt saamme tarvittavan tiedon samasta kanavasta yhdellä kertaa”, toteaa VTH:n avohoidon ylihoitaja Lauri Pesonen.

”Laatuportti on myös yllättänyt joustavuudellaan. Meidän käytännön muuttuvat tilanteet ja tarpeet on huomioitu hyvin ja Laatuportin toiminnallisuuksia on muokattu VTH:n tarpeisiin. COVID-19 epidemian alussa saimme esimerkiksi Laatuportin vaaratilanneraportointiin nopeasti uuden luokittelukriteerin uudenlaiselle vaaranaiheuttajalle”, kertoo Pesonen.

Laatuportti tukee toiminnan pitkäjänteistä kehitystä

VTH noudattaa toiminnassaan normaalisuusperiaatetta, joka tarkoittaa, että vangeille tarjotaan samoja julkisen terveydenhuollon palveluita kuin julkinen terveydenhuolto muuallakin tarjoaa tietyt olosuhteiden rajoitukset huomioiden. Nämä erityisolosuhteet vaativat toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja siinä pyritään aina mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Laatuportin palveluja.

”Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja käytön kannalta olisi erinomaista, jos mahdollisimman monta asiaa voidaan tehdä samassa järjestelmässä. Se helpottaa aina käyttäjien toimintaa ja takaa tiedon hyödynnettävyyden”, toteaa erikoissuunnittelija Anna-Maija Strömberg VTH:lta.

”Tästä syystä raportoimme Laatuportissa myös laatupoikkeamat potilasturvallisuus- ja työturvallisuusilmoitusten lisäksi sekä kirjaamme ylös monista eri arvioinneista ja suunnitelmista esiin nostetut kehittämistehtävät. Myös omavalvonnan ja lääkehuollon ohjauskäynneistä seuranneiden kehittämistehtävien seuranta tapahtuu meillä Laatuportissa”, kertoo Strömberg.

Vankiterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyspalvelut kaikille Suomen vangeille. VTH tuottaa perusterveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut pääosin itse. Muu vaativa erikoissairaanhoito sekä päivystyspalvelut tuotetaan ostopalveluina. VTH:n henkilöstö on erittäin kokenutta ja pitkälle koulutettua ja tavoitteena onkin maailman parhaat vankiterveydenhuollon palvelut.

Vankiterveydenhuollon (VTH) hallinto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaista ja toimii tiiviissä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) kanssa.

https://www.vth.fi/