ASIAKKAAT
Metsähallituksessa työn riskit hallintaan

ASIAKKAAT
Metsähallituksessa työn riskit hallintaan

Metsähallitus on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä. Organisaatio kehittää työturvallisuuskulttuuria, jonka tavoitteena on koko henkilöstön sitouttaminen yhä paremmin työturvallisuusasioihin.

Metsähallitus valitsi uuden ”TS-työkalun” toimittajaksi Qreformin vuonna 2021 kilpailutuksen kautta. Rego HSEQ-järjestelmä täytti parhaiten Metsähallituksen vaatimukset työturvallisuushavaintojen ketterästä käsittelystä ja hallinnoinnista sekä kokonaisvaltaisesta työsuojelun riskien arvioinnista.

Rego HSEQ-järjestelmä on riskien arviointiin, työturvallisuushavaintojen sekä työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden keräämiseen suunniteltu sovellus, joka mahdollistaa ilmoitusten tekemisen digitaalisesti ja parantaa siten työturvallisuuteen liittyvien epäkohtien kuntoon saattamista.

Metsähallitus haluaa sitouttaa henkilöstönsä paremmin työturvallisuusasioihin järjestelmän käyttöönoton myötä. Tavoitteena on saada jokainen työntekijä käyttämään Rego riskienhallinnan ja vaaratapahtuma- ja turvallisuuspoikkeamaraportoinnin työkaluja päivittäisessä työssään.

Ajantasaista tietoa läpinäkyvästi ja ketterämmin

Metsähallitukselle on tärkeää edistää työturvallisuuskulttuuria ja saada käyttöön sovellus, jota kaikki voivat hyödyntää ja lisäksi ilmoituskäytäntö on helppo työntekijältä esihenkilölle. Asioita halutaan tehdä kevyemmin ja ketterämmin sekä kehittää työturvallisuuteen liittyvää raportointia ja tilastointia.

”Halusimme mahdollisimman avoimen järjestelmän, jotta kaikilla on mahdollisuus oppia ja muuttaa toimintatapoja turvallisempaan suuntaan. Asiat ovat kehittyneet arjessa jo käyttöönoton alkuvaiheessa. Tämä näkyy muun muassa niin, että työtapaturmien Word-tutkintalomakkeiden käyttö ja niiden tallentaminen sähköiseen työtilaan on historiaa. Nyt tapaturmista ilmoittaminen ja tutkinta tehdään sähköisesti Regossa”, kertoo Metsähallituksen hyvinvointiasiantuntija Anne Paakkarinen.

Uuden järjestelmän käyttökoulutukseen osallistuminen oli osallistujamäärältään suuri, ja kertauskoulutukseen osallistuttiin myös aktiivisesti. Turvallisuushavaintoja tulee Regoon vielä niukasti, mutta määrien toivotaan kasvavan ajan myötä tiedottamisen sekä esimerkkien keinoin.

”Mobiilisovellus mahdollistaa turvallisuushavainnon tai läheltä piti -tilanteen kuvaamisen Rego-järjestelmään heti, kun sen havaitsee. Tämä mahdollisuus on kuitenkin vielä niin uutta, että se helposti unohtuu juuri sillä hetkellä. Tottuminen vie oman aikansa”, sanoo Paakkarinen.

Työturvallisuuslaki edellyttää riskienarviointia

Työsuojelun ja työturvallisuuden riskienarvioinnin ja -hallinnan vaatimukset ja velvoitteet ovat erittäin tärkeät osa-alueet ja keskeinen osa työsuojelutyötä ja turvallisuusjohtamista Metsähallituksessa.

”Rego HSEQ-järjestelmä auttaa täyttämään nämä vaatimukset. Tehtävien, toimintojen ja työkalujen riskien arviointia tehdään hallitusti koko ajan. Siirrämme myös ennen intrassa ollutta ja edelleen voimassa olevaa tietoa Regoon. Uusien tehtävien myötä voi tulla myös uusia riskejä, joita meidän tulee arvioida”, kertoo Paakkarinen.

Metsähallituksella pohditaan keinoja aktivoida henkilöstöä kirjaamaan kehittämistarpeita ja selkeitä puutteita. Tämän lisäksi heitä kannustetaan myös positiivisten havaintojen tekemiseen riskien arvioinnin rinnalla. Näistäkin voi oppia.

Paakkarinen toteaa, että Qreformilla on aihealueeseen perehtynyt henkilöstö, yhteistyö on sujunut hyvin ja ollut rakentavaa. Käyttöönoton jälkeen pienet korjaukset ja tarkistukset on otettu heti käsittelyyn.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja sovittaa yhteen omistajansa, sidosryhmiensä sekä asiakkaidensa näihin alueisiin kohdistamia odotuksia ja tavoitteita. Lisätietoja www.metsa.fi