Varmista sujuva laadunhallinta ja vaatimustenmukaisuus

Laatuportin Laadunhallinta sisältää kaikki tarvittavat laadunhallinnan toiminnot kehittämishankkeiden ja muutosprosessien hallintaan. Laatuportin avulla varmistetaan laatu- ja turvallisuuspoikkeamien sujuva käsittely, systemaattinen dokumentointi ja sovittujen toimenpiteiden ohjaus sekä seuranta. Laatuportissa tieto on aina ajan tasalla, sen käsittely on nopeaa ja raportointi automaattista.

Laatuportin laadunhallinnan toimintojen avulla jatkuvasta laadun parantamisesta tehdään näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa.

Laatuportti Laadunhallinta

  • Auditointiprosessin dokumentointi, työnkulun seuranta ja toimenpiteiden ohjaus
  • Ulkopuoliset auditoijat liitettävissä järjestelmään ulkoisissa auditoinneissa
  • Itsearvioinnit räätälöidyillä kriteeristöillä ja lomakepohjilla
  • Johdon katselmuksien dokumentointi, sekä päätösten vaatimien toimenpiteiden ohjaus ja seuranta
  • Laaduntarkastukset kohdennettuun toiminnan arviointiin
  • Kehittämishankkeiden hallinta jatkuvan laadun parantamisen varmistamiseksi (esim. LEAN toiminnan ohjaus ja seuranta)
  • Laatupoikkeamien ja kehittämissuositusten kirjaaminen ja käsittely
  • Laadunhallinnan toimenpiteiden vastuutus ja seuranta
  • Sähköisen laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden tallennus keskitetysti yhteen paikkaan kaikkien saataville

Muokattavissa erilaisiin auditointitarpeisiin

Laatuportti Laadunhallinta kattaa eri standardien mukaiset laatuauditointiprosessit (esim. ISO 9001, ISO 45001, ISO 31000, SHQS, STM). Olemassa olevien standardien lisäksi järjestelmään voidaan tehdä uusia kriteeristöjä ja standardeja.

Laatuportti on helposti muokattavissa organisaation omiin auditointitarpeisiin. Auditoinnit perustuvat aina järjestelmään tallennettuun kriteeristöön tai standardiin, joita voidaan muokata Laatuportin omalla lomake- ja mallipohjaeditorilla.

Tehokas kehittämistoimenpiteiden ohjaus ja seuranta

Laatuportista lähtee automaattisesti sähköposti-ilmoitukset ja muistutukset toimenpiteisiin osallistuville vastuuhenkilöille, jolloin he pysyvät tietoisina uusista auditoinneista, laatuhavainnoista, tehtävistä tai määräajoista kirjautumatta palveluun.

Havainnollinen yhteenveto laadunhallinnan tapahtumista

Laatuportista saadaan aina ajantasaista tietoa tehdyistä havainnoista ja niistä johdetuista toimenpiteistä. Järjestelmästä saadaan helposti havainnollisia yhteenvetoraportteja johdolle toiminnan laadun ja turvallisuuden tilanteesta ja kehityksestä.

Ulkoiset auditoijat liitettävissä järjestelmään

Laatuportin käyttäjähallinta ja työnkulut mahdollistavat eritasoisten auditointiprosessien seuraamisen ja niihin osallistumisen myös organisaation ulkopuolelta esimerkiksi ulkoisissa auditoinneissa. Sama ulkopuolinen auditoija voi myös työskennellä useiden asiakasorganisaatioiden kanssa Laatuportissa.

Samaa toimintatapaa voidaan hyödyntää suurissa organisaatioissa, joissa auditointiprosessiin osallistuu toimijoita organisaation eri osista.

Laatuportissa auditointiin liittyvät dokumentit ovat koottuna kaikki samaan sähköiseen ympäristöön, mikä tehostaa auditointiprosessia sekä parantaa auditoivan ja auditoitavan organisaation välistä kommunikaatiota.

Sisäiset auditoinnit

Hoida laatujärjestelmän mukaiset sisäiset auditoinnit joustavasti ja hallitulla prosessilla.

Lue lisää

Riskienhallinta

Laatuportti tekee riskienhallinnasta näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa.

Lue lisää