Maarit Nyström
30.4.2021

Lähes poikkeuksetta puhuttaessa sosiaali- ja terveydenhuoltopuolella tehtävistä vaaratapahtumailmoituksista, törmää yleistermiin ”tehdään HaiPro”. Mitä tämän yleistermin perin mielenkiintoinen käyttö arjessa sen varsinaisessa asiayhteydessä oikein tarkoittaa?

AJANKOHTAISTA
Mikä ihmeen vaaratapahtumailmoitus?

AJANKOHTAISTA
Mikä ihmeen vaaratapahtumailmoitus?

Maarit Nyström
30.4.2021

Lähes poikkeuksetta puhuttaessa sosiaali- ja terveydenhuoltopuolella tehtävistä vaaratapahtumailmoituksista, törmää yleistermiin ”tehdään HaiPro”. Itsekin olen aiemmassa työpaikassa käyttänyt sujuvasti termiä arjessa sen kummemmin pohtimatta sen taustoja. Vasta siirtyessäni nykyiseen tehtävään palvelutoimittajan puolelle, heräsin termin perin mielenkiintoiseen käyttöön sen varsinaisessa asiayhteydessä.

Vaaratapahtumailmoitus määritellään organisaation raportointijärjestelmän kautta tehdyksi määrämuotoiseksi raportiksi eli ilmoitukseksi vaaratapahtumasta (läheltä piti -tilanne tai haittatapahtuma) tai muusta tunnistetusta turvallisuusriskistä muun muassa työturvallisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä toimintaympäristöön liittyen. Raportoinnin tulee perustua vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn.

Sosiaalihuollon ilmoitusten taustalla on vahvasti sosiaalihuoltolaki, jossa on oma pykälä ilmoitusvelvollisuuteen liittyen ja siinä puhutaan epäkohdan sekä epäkohdan uhan ilmoittamisesta.

Terveydenhuollon lainsäädännössä ei ole samanlaista vahvaa lakiin pohjautuvaa ilmoitusvelvollisuutta (poikkeuksena työturvallisuuslaki), mutta sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) nostaa esille haitta- ja vaaratapahtumien tunnistamisen ja raportoinnin.

Mitä itse asiassa tarkoittaa ”tehdään HaiPro”?

Vaaratapahtumailmoituksista vedetty yleistermi ”tehdään HaiPro” on siis sote-alan toimijoille tuttu arjessa. Mutta mikä tämä HaiPro sitten on?

HaiPro on raportointimenettely ja tietotekninen työkalu, joka kehitettiin vuonna 2007 pääasiassa VTT:n käynnistämän HaiPro-hankkeen puitteissa. Hanke toteutettiin yhteistyössä useiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön, Lääkelaitoksen (nyk. Fimea) ja VTT:n rahoituksella. Työkalun ylläpidosta ja jatkokehityksestä on vastannut hankkeen loppumisen jälkeen Awanic Oy, joka on rekisteröinyt HaiPro-nimen itselleen.

Tämän kehityshankkeen myötä Awanic sai HaiProlle todella laajan käyttäjäkunnan, ja sillä onkin ollut lähes monopoliasema useiden vuosien ajan.

Kilpailutilanne mursi ”virallisen” monopoliaseman

Kuluneen 14 vuoden aikana tällä rintamalla on kuitenkin tapahtunut huimaa kehitystä, ja HaiPro-ohjelmistotuotteen rinnalle on tullut tarjolle useita uudenaikaisia ja kilpailevia järjestelmiä, joissa saman kanavan kautta onnistuu haitta- ja vaaratapahtumien lisäksi mm. työtapaturmista, tietoturvapoikkeamista sekä sosiaalihuollon epäkohdista ja epäkohdan uhkista ilmoittaminen sekä ilmoitusten yhdenmukainen käsittelyprosessi.

Vuosien saatossa onkin ollut mielenkiintoista seurata, kuinka HaiPro on saavuttanut sote-alalla ikään kuin ”virallisen” ilmoitusmenettelyn aseman. Tätä on korostanut entisestään se, että monet riippumattomat yhteiskunnalliset tahot ovat myös huomaamattaan esittäneet HaiProa ”virallisena ja geneerisenä” vaaratapahtumailmoituksen menettelytapana, jota se ei kuitenkaan ole.

HaiPro on vain yksi markkinoilla tarjolla olevista järjestelmistä, jolle löytyy tällä hetkellä useita kilpailevia vaihtoehtoja. Taho, joka käyttää ”HaiPro”-termiä geneerisenä vaaratapahtumailmoituksen käsitteenä, markkinoikin huomaamattaan epäsuorasti vain yhtä järjestelmäntarjoajaa.

Terve ja aito kilpailu on myös sote-toimijoiden etu

Vallitsevassa kilpailutilanteessa on hyvä huomioida, erityisesti julkisissa hankinnoissa, että on ihan järkevää selvittää markkinoilla olevat vaihtoehdot ja kilpailuttaa eri palveluntarjoajat vallitsevan käytännön mukaan.

Mielestäni terve ja aito kilpailumahdollisuus eri toimittajien kesken kirittää järjestelmien kehitystyötä potilas- ja asiakasturvallisuuden parhaaksi ja varmistaa, että sote-toimijoiden käytössä olevat järjestelmät täyttävät tämän päivän riskienhallinnalle asetetut tavoitteet toiminnallisesti ja kustannustehokkaasti.

Lähteet:

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011).

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi. Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Lääkelaitos, Helsinki.

Vaaratapahtumien raportointimenettely -opas. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009.

Uusimmat blogit

Vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi

Laatuportissa kaikki ilmoitukset, myös sosiaalipuolen ilmoitukset, tehdään yhden kanavan kautta. Helppokäyttöisen ja yhdenmukaisen käsittelyprosessin ansiosta.

Lue lisää

Laatuportissa monipuoliset toiminnot myös sosiaalihuollon tarpeisiin

Lue lisää

2021-05-06T11:24:47+03:00