Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Qreform Oy
Y-tunnus 1955017-6
Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo
Puhelin +358 10 324 5390

Rekisteriasiat
info@qreform.com

Rekisterin nimi
Qreform Oy:n ja sen tytäryhtiön Gravasoft Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat meidän oikeutetut etumme (esim. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä laskutukseen liittyen), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen ja suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja yritysten, yhteisöjen ja asiakasyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä:

 • Nimi, tehtävänimike (ml. työnkuva), yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
 • Asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot
 • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutukset

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Voimme luovuttaa rekisterin tietoja muille konserniyhtiöillemme.

Emme säännönmukaisesti siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, kerättyjä tietoja säilytetään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palvelun- tai ohjelmistontarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näissä varmistamme, että kyseinen tieto on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakas- ja henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisteripitäjälle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Päivitetty 22.5.2018.