Sujuvaa laadunhallintaa, jolla saavutat laadunhallinnan tavoitteet ja lakisääteiset vaatimukset

Rego Laadunhallinta moduuli sisältää kaikki tarvittavat laadunhallinnan toiminnot kehittämishankkeiden ja muutosprosessien hallintaan. Regon avulla varmistetaan laatu- ja turvallisuuspoikkeamien sujuva käsittely, systemaattinen dokumentointi ja sovittujen toimenpiteiden ohjaus sekä seuranta. Regossa tieto on aina ajan tasalla, sen käsittely on nopeaa ja raportointi automaattista.

Regon laadunhallinnan toimintojen avulla jatkuvasta laadun parantamisesta tehdään näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa.

Rego Laadunhallinta

  • Sisäisen auditointiprosessin dokumentointi, työnkulun seuranta ja toimenpiteiden ohjaus
  • Ulkopuoliset auditoijat liitettävissä järjestelmään ulkoisissa auditoinneissa
  • Itsearvioinnit räätälöidyillä kriteeristöillä ja lomakepohjilla
  • Johdon katselmuksien dokumentointi, sekä päätösten vaatimien toimenpiteiden ohjaus ja seuranta
  • Laaduntarkastukset kohdennettuun toiminnan arviointiin
  • Kehittämishankkeiden hallinta jatkuvan laadun parantamisen varmistamiseksi (esim. LEAN toiminnan ohjaus ja seuranta)
  • Laatupoikkeamien ja kehittämissuositusten kirjaaminen ja käsittely
  • Laadunhallinnan toimenpiteiden vastuutus ja seuranta
  • Sähköisen laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden tallennus keskitetysti yhteen paikkaan kaikkien saataville

Täyttää erilaiset auditointitarpeet

Rego Laadunhallinta kattaa eri standardien mukaiset laatuauditointiprosessit (esim. ISO 9001, ISO 45001, ISO 31000, SHQS, STM). Olemassa olevien standardien lisäksi järjestelmään voidaan tehdä uusia kriteeristöjä ja standardeja.

Rego on helposti muokattavissa organisaation omiin auditointitarpeisiin. Auditoinnit perustuvat aina järjestelmään tallennettuun kriteeristöön tai standardiin, joita voidaan muokata Regon omalla lomake- ja mallipohjaeditorilla.

Tehokas kehittämistoimenpiteiden ohjaus ja seuranta

Regosta lähtee automaattisesti sähköposti-ilmoitukset ja muistutukset toimenpiteisiin osallistuville vastuuhenkilöille, jolloin he pysyvät tietoisina uusista auditoinneista, laatuhavainnoista, tehtävistä tai määräajoista kirjautumatta palveluun.

Kaikista laadunhallinnan tapahtumista havainnollinen yhteenveto

Regosta saadaan aina ajantasaista tietoa tehdyistä havainnoista sekä niistä johdetuista toimenpiteistä. Järjestelmästä voidaan ottaa helposti havainnollisia yhteenvetoraportteja johdolle toiminnan laadun ja turvallisuuden tilanteesta ja kehityksestä.

Ulkoiset auditoijat helposti liitettävissä järjestelmään

Regon käyttäjähallinta ja työnkulut mahdollistavat eritasoisten auditointiprosessien seuraamisen ja niihin osallistumisen myös organisaation ulkopuolelta esimerkiksi ulkoisissa auditoinneissa. Sama ulkopuolinen auditoija voi myös työskennellä useiden asiakasorganisaatioiden kanssa Regossa.

Samaa toimintatapaa voidaan hyödyntää suurissa organisaatioissa, joissa auditointiprosessiin osallistuu toimijoita organisaation eri osista.

Regon avulla ulkoiset auditoinnit ovat auditoitavan organisaation sekä auditoijan osalta vaivatonta, sillä kaikki auditointiin liittyvät dokumentit ovat koottuna samaan sähköiseen ympäristöön. Auditointiprosessin tehostumisen lisäksi, kommunikointi auditoivan ja auditoitavan organisaation välillä paranee.

Riskienhallinta

Rego tekee riskienhallinnasta näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa.

Lue lisää