Tuloksellista riskienhallintaa, joka vastaa lakisääteisiin vaatimuksiin

Rego Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan riskejä ja kehittämiskohteita, jotka liittyvät muutosten ennakointiin, toiminnan vaarojen arviointiin tai prosessien riskien tunnistamiseen. Ajan tasalla olevan tiedon avulla pystytään tekemään toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja varmistamaan tarvittavien toimenpiteiden seuranta.

Rego tekee riskienhallinnasta näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa, joka parantaa turvallisuutta ja täyttää riskienhallinnan lakisääteiset vaatimukset.

Rego Riskienhallinta

  • Riskiarvioinnit ja -analyysit
  • Keskitetty riskirekisteri
  • Turvallisuusaloitteet ja -havainnot
  • Vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset
  • Jäännösriskien reaaliaikainen seuranta
  • Toimenpiderekisteri ja muistutustoiminnot
  • Valmiit ja muokattavat arviointikriteeristöt
  • Kattavat seurantaraportit
  • Muokattava riskiarviointimalli

Muokattavat riskiarviointimallit

Riskien arvioinnissa voidaan käyttää yleisiä riskiarviointimalleja tai määritellä itse toiminnan kannalta tärkeät turvallisuuskriteerit.

Regon sisältämien yleisten riskiarviointimallien (esim. STM, Elmeri+, Katakri) lisäksi arviointilomakkeita voidaan muokata helposti yrityksen oman mallin mukaisiksi.

Keskitetty riskirekisteri kertoo tilannekuvan

Kaikista eri lähteistä tuleva tieto voidaan käsitellä saman prosessin kautta. Johto voi seurata poikkeamien ja riskien tilannetta ja toimenpiteitä sekä toiminnan merkittävimpiä riskejä.

Riskienhallintaan liittyviä tehtäviä ohjataan ja hallinnoidaan vastuuhenkilöille automaattisesti lähtevillä hälytyksillä ja sähköposteilla.

Vaaratilanne- ja turvallisuuspoikkeamien raportointi

Regon vaaratilanne- ja turvallisuuspoikkeamaraportointiosio sisältää monipuoliset työvälineet vaaratapahtumien ja poikkeamien kirjaamiseen, analysointiin sekä korjaavien toimenpiteiden seurantaan. Regon vaaratilanneraportoinnin kautta tunnistetut riskit siirtyvät automaattisesti riskirekisteriin ja henkilöstön tai asiakkaiden tekemät turvallisuushavainnot tulevat osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi

Rego tarjoaa tehokkaan ratkaisun vaaratilanteiden ja poikkeamien kirjaamiseen, analysointiin ja korjaavien toimenpiteiden seurantaan.

Lue lisää

Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän

Lue lisää

VR-Yhtymä Oy on valinnut turvallisuuden uuden tietojärjestelmän Tuuman toimittajaksi Qreformin.

Lue lisää