Terveisiä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kansallisesta potilas- ja asiakasturvallisuusseminaarista, jossa olimme vieraana tutustumassa alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja uudistuksiin.

UUTINEN
Tilannekatsaus potilas- ja asiakasturvallisuuteen

UUTINEN
Tilannekatsaus potilas- ja asiakasturvallisuuteen

15.09.2020

Terveisiä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kansallisesta potilas- ja asiakasturvallisuusseminaarista, jossa olimme vieraana tutustumassa alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja uudistuksiin.

Vaasan Keskussairaalan yhteydessä toimiva valtakunnallinen Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus järjesti II avoimen Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusseminaarin 3.-4.9.2020. Koronatilanteen takia seminaari järjestettiin poikkeuksellisesti webinaarina. Päiviin osallistui laaja, moniammatillinen joukko alan ammattilaisia ja esitykset käsittelivät hyvin monipuolisesti alan ajankohtaisia asioita.

Seminaarissa esiteltiin ja käytiin läpi kehittämiskeskuksen kehittämis- ja tutkimuslinjoja, jotka keskittyvät osaamisen kehittämiseen, estettäviin sairaalakuolemiin, potilaan/asiakkaan tunnistamiseen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden nykytilan kartoitukseen. Lisäksi uutena linjana aloitti kotiin vietävien palvelujen turvallisuus.

”Päivien aikana tuli hyvin esille se, että vaikka paljon on jo tehty ja linjojen suunnitelmat tulevaisuudelle ovat selkeät, niin todella paljon on vielä tehtävää – tässä työssä emme todellakaan ole vielä valmiita”, kommentoi seminaariin osallistunut Qreformin kehityspäällikkö Maarit Nyström. Nyströmin mukaan kaksi asiaa nousivat kehittämisen vahvaksi kärjeksi – jatkuva oppiminen ja kansainvälinen vertailu.

Jatkuvaa oppimista

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehitystyön todentamista ja seurantaa vaikeuttaa nykytilan kuvauksien, yhteisten kansallisten mittareiden ja riittävän tutkimustiedon puuttuminen. On vaikeaa todentaa esimerkiksi erilaisten strategioiden ja oppaiden vaikutusta asiakas- ja potilasturvallisuuteen, kun luotettavat vertailukohdat puuttuvat.

Jatkuvaan oppimiseen liittyen seminaarissa käytiin läpi tällä hetkellä keskeisiksi kansallisiksi ohjaaviksi oppaiksi nousevat Lääkehoidon opas ja STM:n Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma, joiden päivitystä valmistellaan tänä syksynä.

Päivitetyn Lääkehoidon oppaan ehkä merkittävimpiä muutoksia ovat potilaan ja läheisen ohjauksen sekä neuvonnan roolin korostaminen sekä uudet laatumittariehdotukset. Lääkitysturvallisuuden ajattelua pyritään tehostamaan erityisesti yksiköiden näkökulmasta ja sen todellisista tarpeista lähtien.

Strategian toimeenpanosuunnitelman päivityksessä ydinteemoiksi nostetaan mm. ennakoiva riskienhallinta ja omavalvonta, jota pyritään entisestään vahvistamaan myös lainsäädännön avulla. Vahvaksi kehittämisen kohteeksi nostetaan asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen sekä kansallisen vakavien vaaratapahtumien systemaattisen tutkinnan mallin aikaansaaminen. Samojen periaatteiden tulisi päteä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

”Seuraamme Qreformissa mielenkiinnolla kehittyvää tilannetta ja huomioimme muutokset tietysti tuotekehityksessämme ripeällä aikataululla. Asiakkaidemme kanssa kehitetty Laatuportti-järjestelmä tarjoaa jo nyt kattavat työvälineet, joilla pystymme tukemaan organisaatioita strategian toimeenpanosuunnitelman kehittämiskohteiden käytäntöön viennissä”, sanoo Nyström.

Standardit kuntoon

”Seminaaripäivien aikana tuli huomattua, että Suomi on valitettavasti vielä jonkin verran jäljessä maailmanlaajuisesti esimerkiksi kansallisten laaturekisterien kehittämisessä, joten työtä riittää”, huomioi Nyström. Yhteisten kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon mittaristojen luominen vaatii paljon yhteistyötä myös viranomaistahojen kanssa.

Seminaarin puheenvuoroissa tarkasteltiin myös muiden turvallisuuskriittisten alojen toimintatapoja turvallisuuden kehitystyössä ja arvioitiin niiden soveltuvuutta sote-alan toimintaan.

”Kannatan ehdottomasti yli toimialarajojen oppimista. Sote-puolen asiakkaiden lisäksi Qreform on pitkään tehnyt yhteistyötä myös muiden turvallisuuskriittisten toimialojen kanssa. Tässä tapahtuu siis jo nyt tärkeää oppimista ja tiedon sekä hyvien käytäntöjen jakoa eri toimialojen kesken. Tätä tietoa pystymme hyödyntämään Rego/Laatuportti-järjestelmien tuotekehityksessä – ja loppukädessä tästä tietysti hyötyvät kaikki asiakkaamme”, summaa Nyström.

Uutiset

Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

Varmista turvallisuus osaamisen hallinnan järjestelmien avulla.

Lue lisää

Blogi: Hyvän turvallisuuskulttuurin kolme pointtia

Lue blogista mistä hyvä turvallisuuskulttuuri koostuu.

Lue lisää

2020-09-16T11:15:13+03:00