Potilasturvaportti tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille laadukasta ja ajankohtaista verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Potilasturvaportin avulla työntekijät pääsevät joustavasti opiskelemaan potilasturvallisuuden perustietoja sekä ylläpitämään ammatillista osaamista ajankohtaisten teemakurssien avulla.

Potilasturvaportti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Ohjelman pitkän tähtäimen päämääränä on hoidon aiheuttamien haittatapahtumien puolittuminen vuoteen 2020 mennessä.

Potilasturvaportti-palvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palveluntuottajilla.

Ainutlaatuinen tietopaketti potilasturvallisuuden keskeisistä teemoista

 • Potilasturvaportin kautta voi suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen
 • Sisältää ajankohtaisia teemakursseja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi
 • Perehdyttää potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisiin teemoihin
 • Kurssit sisältävät runsaasti käytännön esimerkkejä, joiden kautta oppija voi helposti yhdistää käsitellyt asiat omaan työhönsä.
 • Auttaa oppijaa pohtimaan omia toimintatapoja, tiimityöskentelytaitoja ja potilasturvallisuuden kannalta turvallista toimintatapaa
 • Verkkokoulutus on joustava ja innostava tapa opiskella

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

 • Verkkokoulutukset soveltuvat kaikille suoraan tai välillisesti potilas- ja asiakashoitoon osallistuville
 • Sopii hyvin järjestelmällisen potilasturvallisuuskoulutuksen aloittamiseen ja ylläpitoon
 • Tukee organisaation potilasturvallisuustyötä
 • On kustannustehokas ja joustava tapa kouluttaa henkilöstöä

Kurssilaisten palautteita:

”Hyödyllistä asiaa tiimityön ja puhumisen tärkeydestä.”

”Koulutuksen jälkeen aloin kiinnittää enemmän huomiota omiin työrutiineihin.”

”Case-esimerkeistä sai hyviä vinkkejä, kuinka yksinkertaisin menetelmin voin vaikuttaa potilasturvallisuuteen.”

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus koostuu kymmenestä verkkokurssista ja loppukertauksesta, jotka perustuvat WHO:n määrittelemiin osaamisvaatimuksiin. Suoritettuaan koulutuksen, oppija voi tulostaa itselleen todistuksen.

 1. Johdanto
 2. Potilasturvallisuuden lähtökohtia
 3. Systeemiajattelu potilasturvallisuudessa
 4. Vaaratapahtumista oppiminen
 5. Riskien hallinta potilasturvallisuuden varmistamisessa
 6. Inhimilliset tekijät potilasturvallisuudessa
 7. Tiimityö potilasturvallisuuden varmistajana
 8. Potilasturvallisuus tavaksi toimia
 9. Potilas mukaan potilasturvallisuuden varmistamiseen
 10. Infektiot, lääkehoito ja kajoavat toimenpiteet potilasturvallisuushaasteina
 11. Potilasturvallisuutta taidolla -loppukertaus
Tutustu kurssikuvauksiin >>

Potilasturvaportti, teemakurssit

Teemakurssit keskittyvät ajankohtaisiin teemoihin tarjoten tietoa sekä käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

 1. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta
 2. ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun
 3. Potilaan tunnistaminen
 4. Vaaratapahtumien raportointi
 5. Vakavien vaaratapahtumien käsittely
 6. Laiteturvallisuus
 7. Väsymysriskien hallinta
Tutustu kurssikuvauksiin >>

Yli 130 000 terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut koulutuksen.

Suurin osa käyttäjistä (80%) pitää Potilasturvallisuutta taidolla -koulutusta hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

Kahden vuoden koulutuksen jälkeen sairaanhoitopiiri (4550 käyttäjää) raportoi haittatapahtumien vähentyneen 30%.

Ota yhteyttä
Tilaa blogiartikkelit