Potilasturvallisuuden teemakurssit

Potilasturvallisuuden teemaverkkokurssit keskittyvät potilasturvallisuuden ajankohtaisiin teemoihin tarjoten tietoa sekä käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen terveydenhuollon eri toimintayksiköissä.

Teemakurssit sisältyvät Potilasturvaportti™-verkkopalveluun, jonka kautta voi opiskella kokonaisuudessaan Potilasturvallisuutta taidolla -koulutuksen sekä ylläpitää ammatillista osaamista ajankohtaisten teemakurssien avulla. Potilasturvaportti on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palvelutuottajilla.

 • Teemakurssit ovat noin puolen tunnin mittaisia tiettyyn aihealueeseen keskittyviä verkkokursseja
 • Perehdyttää potilasturvallisuuden ajankohtaisiin teemoihin
 • Soveltuu kaikille suoraan tai välillisesti potilashoitoon osallistuville
 • Tarjoaa lukuisia esimerkkejä tyypillisistä potilasturvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta
 • Tukee organisaation potilasturvallisuustyötä ja antaa siihen työkaluja
 • Toimii hyvänä pohjana järjestelmällisen potilasturvallisuuskoulutuksen aloittamiseen

Koulutuksen sisältö

Verkkokurssilla perehdytään potilas- ja asiakasturvallisuusriskeihin osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Opit, mitä riskienhallinta toimintayksikössä käytännössä tarkoittaa, ja opit tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia
riskejä. (25 min.)

 • Riskienhallinnan lähtökohdat
 • Mistä riskit syntyvät?
 • Riskien tunnistaminen
 • Riskien arviointi ja hallinta

ISBAR on potilasturvallisuutta parantava menetelmä tiedonkulun varmistamiseen potilaasta raportoitaessa. Verkkokurssilla perehdytään ISBAR-menetelmään ja kuinka sitä voidaan soveltaa käytännön työhön. (10 min.)

 • Miksi ISBAR?
 • Mikä on ISBAR?
 • ISBAR-menetelmän käyttö
 • Kuinka ISBAR toimii?
 • ISBAR käytännössä

Verkkokurssilla käsitellään potilaan tunnistamiseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa sekä kuinka oikeilla toimintatavoilla voidaan vähentää huomattavasti potilaiden henkilöllisyyden sekaantumisesta johtuvia vaaratapahtumia. (20 min.)

 • Oikea hoito oikealle potilaalle
 • Miten riskit syntyvät?
 • Toimintakulttuurin vaikutus
 • Tunnistamisen periaatteet
 • Potilaan osallistaminen
 • Tunnista turvallisesti
 • Tunnistamisen haasteet
 • Lääkkeiden jakaminen

Verkkokurssi perehdyttää vaaratapahtuman raportointiin potilasturvallisuusilmoituksella. Opit, millaisia tilanteita tulisi ilmoittaa ja miten ilmoituslomake täytetään. (15 min.)

 • Tunnista vaaratapahtuma
 • Ilmoituksen perustiedot
 • Läheltä piti vai tapahtui potilaalle?
 • Tapahtumatyyppi
 • Tapahtuman kuvaus
 • Myötävaikuttavat tekijät
 • Miten tapahtuma voitaisiin estää?
 • Tallennus ja käsittely
 • Esimerkkejä käytännöstä

Verkkokurssi perehdyttää vakavien vaaratapahtumien käsittelyn yleisiin periaatteisiin ja juurisyyanalyysiin. Kuvattu menettelytapa perustuu Suomessa käytettyyn menettelytapaan vakavien vaaratapahtumien tutkinnasta. (20 min.)

 • Tapahtumasta tutkintaan
 • Vakavan vaaratapahtuman analysointi
 • Toiminnan kehittäminen

Verkkokurssilla perehdytään terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvalliseen käyttöön. Opit, mitkä ovat terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, tunnet niitä säätelevät lait sekä ymmärrät, mitä laitteiden turvallinen käyttö edellyttää. Opit myös, miten laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä vaaratilanteista tulee raportoida. (20 min.)

 • Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
 • Ammattimaisen käyttäjän vastuut
 • Laitteen tai tarvikkeen vaaratapahtumat

Verkkokurssilla perehdytään väsymysriskeihin ja miten väsymysriskit tulee huomioida potilas- ja asiakasturvallisuudessa. Kurssin käytyäsi ymmärrät väsymyksen vaikutuksen turvallisuuteen, väsymysriskien syntymisen syyt sekä väsymysriskien hallinnan periaatteet ja
käytännöt. (10 min.)

 • Väsymys turvallisuusriskinä
 • Väsymyksen hallinta

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu välittömässä potilastyössä toimiville, kuten lääkäreille, hoitajille ja lähijohdolle, mutta se tarjoaa tärkeää tietoa kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille.

Kesto

Koulutus sisältää 7 verkkokurssia. Kunkin kurssin kesto on n. 20 minuuttia.