Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus tarjoaa perustiedot ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen terveydenhuollon eri toimintayksiköissä.

  • Koostuu kymmenestä verkkokurssista ja loppukertauksesta
  • Perehdyttää potilasturvallisuuden keskeisiin teemoihin
  • Soveltuu kaikille suoraan tai välillisesti potilashoitoon osallistuville
  • Tarjoaa lukuisia esimerkkejä tyypillisistä potilasturvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta
  • Tukee organisaation potilasturvallisuustyötä ja antaa siihen työkaluja
  • Toimii hyvänä pohjana järjestelmällisen potilasturvallisuuskoulutuksen aloittamiseen

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sisältyy Potilasturvaportti-palvelun perussisältöihin. Peruspalveluun sisältyy myös asiakas- ja potilasturvallisuuden teemakurssit.

Lisäsisältönä Potilasturvaporttiin on tilattavissa myös Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus. Tämä koulutuskokonaisuus on suunnattu erityisesti avohuollossa työskenteleville sosiaalipalvelujen työntekijöille.

Koulutuksen sisältö

Mistä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksessa on kyse? Miksi koulutus olisi sinulle hyödyllinen? Kurssi johdattaa arkkiatri Risto Pelkosen puheenvuoron myötä Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutukseen ja antaa ohjeet opiskeluun. (5 min)

Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa omassa työssäsi? Tapahtuuko sinun työpaikallasi haittatapahtumia, jotka voitaisiin estää? Kurssi perehdyttää potilasturvallisuuden edistämisen lähtökohtiin. Opit, mistä näkökulmista potilasturvallisuutta voidaan tarkastella, mitä ovat vaara- ja haittatapahtumat ja niiden vaikutukset sekä millä tavoin niitä voidaan vähentää. (25 min)

Miksi vaaratapahtumia sattuu? Syyllistetäänkö virheistä, vai opitaanko niistä? Kurssi johdattaa systeemilähtöiseen turvallisuusajatteluun, joka on yksi potilasturvallisuuden edistämisen tärkeimpiä lähtökohtia. Opit, miten vaaratapahtumia tulisi tarkastella systeemilähtöisesti ja mitä vaikutuksia ajattelutavalla on toiminnan kehittämisessä. (25 min)

Osaatko tunnistaa vaaratapahtuman? Tiedätkö, milloin niistä tulee ilmoittaa? Mitä vaaratapahtumista oppiminen on? Tällä kurssilla käsitellään vaaratapahtumien raportointia ja siihen perustuvaa toiminnan kehittämistä. Opit, millä tavoin vaaratapahtumia tulisi ilmoittaa ja käsitellä työpaikalla sekä miten niistä voidaan oppia. (25 min)

Mitkä riskit vaikuttavat potilasturvallisuuteen? Mitä riskien hallinta tarkoittaa omalla työpaikallasi? Kurssi perehdyttää riskien arviointiin ja hallintaan sekä yksittäisen työntekijän että organisaation näkökulmasta. Opit, millä tavoin riskejä voidaan arvioida ja mitkä ovat tehokkaimpia keinoja niiden hallinnassa. (30 min)

Miksi ihminen erehtyy? Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille? Kurssi käsittelee potilasturvallisuuteen vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä. Inhimillisten virheiden hallinta edellyttää virheille altistavien olosuhteiden tunnistamista. Kurssilla opit, millä tavoin inhimilliset tekijät tulisi huomioida vaaratapahtumien estämiseksi. (30 min)

Miten tiimityö edistää potilasturvallisuutta? Miten voit kommunikoinnilla vaikuttaa hoidon turvallisuuteen? Kurssi käsittelee tiimityön merkitystä potilasturvallisuuden varmistamisessa. Opit käytännön esimerkkien kautta, mitä hyvä tiimityö on ja millä tavoin sen avulla voidaan varmistaa hoidon turvallisuus. (25 min)

Mikä tekee hoitoprosessista turvallisen? Osaatko tunnistaa virheille altistavat toimintatavat? Kurssi perehdyttää potilasturvallisuusriskien hallintaan hoitoprosessien ja toimintatapojen näkökulmasta. Opit tärkeitä periaatteita ja yleisimpiä käytäntöjä potilasturvallisuuden varmistamiseen erilaisissa tilanteissa. (20 min)

Miten potilas voi osaltaan edistää potilasturvallisuutta? Voiko potilas osallistua potilasturvallisuuden varmistamiseen? Entä miten toimia haittatapahtuman sattuessa? Kurssilla käsitellään potilaan roolia turvallisen hoidon varmistamisessa. Opit myös, miten haittatapahtumat tulisi käsitellä potilaan ja omaisten kanssa. (25 min)

Miten voit estää infektioiden leviämistä? Tunnetko syyt lääkehoidon poikkeamiin? Mistä kajoavien toimenpiteiden haittatapahtumat saavat alkunsa? Kurssi tarjoaa tärkeitä näkökulmia ja käytännön keinoja potilasturvallisuuden varmistamiseen näillä alueilla. (25 min)

Kurssi kertaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tärkeimmät asiat ja testaa tietosi opituista aiheista. Loppukertauksen jälkeen voit tulostaa itsellesi todistuksen koulutuksesta.
(45 min)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu välittömässä potilastyössä toimiville, kuten lääkäreille, hoitajille ja lähijohdolle, mutta se tarjoaa tärkeää tietoa kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille.

Kesto

Koulutus sisältää kymmenen verkkokurssia ja lopputestin. Yksi kurssi kestää n. 25 min, ja loppukertaus n. 45 min.