VERKKOKOULUTUS
Asiakasturvallisuutta taidolla

VERKKOKOULUTUS
Asiakasturvallisuutta taidolla

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus perehdyttää avohuollossa työskentelevät sosiaalipalvelujen työntekijät asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja päivittäisessä työssä.

Koulutus auttaa työntekijöitä tunnistamaan asiakasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja ennaltaehkäisemään epäkohtien syntymistä. Verkkokurssit sisältävät lukuisia käytännön esimerkkejä tyypillisistä poikkeamista asiakasturvallisuustilanteissa ja kuinka jokainen voi oppia hallitsemaan niitä omassa työssään.

  • Toteutettu erityisesti avohuollon sosiaalipalvelujen työntekijöiden koulutustarpeisiin
  • Antaa perustietoa asiakasturvallisuuden keskeisistä osa-alueista
  • Tarjoaa kaikille työntekijöille yhdenmukaisen pohjan asiakasturvallisuuskoulutukselle
  • Joustava koulutustapa – työntekijä voi opiskella oman aikataulunsa mukaisesti
  • Tukee organisaation turvallisuustyötä ja riskienhallintaa

Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutus sisältää seitsemän verkkokurssia ja loppukertauksen, josta saa todistuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Mitä asiakasturvallisuus tarkoittaa omassa työssäsi? Tapahtuuko sinun työpaikallasi poikkeamia, jotka voitaisiin estää? Kurssi perehdyttää asiakasturvallisuuden edistämisen lähtökohtiin. Opit, mistä näkökulmista asiakasturvallisuutta voidaan tarkastella, mitä ovat poikkeamat, epäkohdat ja epäkohdan uhat sekä miten niitä ja niiden vaikutuksia voidaan vähentää. (25 min.)

Mistä epäkohdat johtuvat? Syyllistetäänkö virheistä vai opitaanko niistä? Kurssi johdattaa systeemilähtöiseen turvallisuusajatteluun, joka on yksi asiakasturvallisuuden edistämisen tärkeimpiä lähtökohtia. Opit, miten epäkohtia tulisi tarkastella systeemilähtöisesti ja mitä vaikutuksia ajattelutavalla on toiminnan kehittämisessä. (25 min.)

Osaatko tunnistaa epäkohdan? Tiedätkö, milloin niistä tulee ilmoittaa? Mitä epäkohdista oppiminen tarkoittaa? Tällä kurssilla käsitellään poikkeamista raportointia ja siihen perustuvaa toiminnan kehittämistä. Opit, millä tavoin epäkohtia tai niiden uhkia tulisi ilmoittaa, käsitellä työpaikalla ja miten niistä voidaan oppia. (30 min.)

Mitkä riskit vaikuttavat asiakasturvallisuuteen? Mitä riskienhallinta tarkoittaa omalla työpaikallasi? Kurssi perehdyttää riskien arviointiin ja hallintaan – yksittäisen työntekijän ja organisaation näkökulmasta. Opit, millä tavoin riskejä voidaan arvioida ja mitkä ovat tehokkaimpia keinoja niiden hallinnassa. (30 min.)

Miksi ihminen erehtyy? Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille? Kurssi käsittelee asiakasturvallisuuteen vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä. Inhimillisten virheiden hallinta edellyttää virheille altistavien olosuhteiden tunnistamista. Kurssilla opit, millä tavoin inhimilliset tekijät tulisi huomioida poikkeamien estämiseksi. (30 min).

Miten tiimityö edistää asiakasturvallisuutta? Miten voit kommunikoinnilla vaikuttaa palvelun tai ohjauksen turvallisuuteen? Kurssi käsittelee tiimityön merkitystä asiakasturvallisuuden varmistamisessa. Opit käytännön esimerkkien kautta, mitä hyvä tiimityö on ja millä tavoin sen avulla voidaan varmistaa palvelun turvallisuus. (25 min.)

Mikä tekee palvelu- ja ohjausprosessista turvallisen? Osaatko tunnistaa virheille altistavat toimintatavat? Kurssi perehdyttää asiakasturvallisuusriskien hallintaan palvelu- ja ohjausprosessien sekä toimintatapojen näkökulmasta. Opit tärkeitä periaatteita ja yleisimpiä käytäntöjä asiakasturvallisuuden varmistamiseen erilaisissa tilanteissa. (20 min.)

Kurssi kertaa Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen tärkeimmät asiat ja testaa tietosi opituista aiheista. Loppukertauksen jälkeen voit tulostaa itsellesi todistuksen koulutuksesta.
(30 min.)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu avohuollossa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille, kuten sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille, perhetyöntekijöille, palveluohjaajille tai kehitysvammaohjaajille. Koulutus sopii myös muille sosiaalipalvelujen työntekijöille ja opiskelijoille.

Kesto

Koulutus sisältää seitsemän verkkokurssia ja lopputestin. Yksi kurssi kestää n. 25 min, ja loppukertaus n. 20 min.