Timo Honkavaara
18.11.2022

Kaikki organisaatiot toimivat nykyisin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. Yleinen organisaation sietokyvyn kehittäminen ja vahvistaminen on koko ajan tärkeämpää sekä olennainen osa organisaation johtamisjärjestelmää. Laatujärjestelmän hyödyntäminen tuo organisaatiolle kyvykkyyksiä havainnoida muutoksia toimintaympäristössä ja varautua muutoksiin.

UUTINEN
Yrityksen laatujärjestelmä on kriittinen osa yrityksen riskienhallintaa

UUTINEN
Yrityksen laatujärjestelmä on kriittinen osa yrityksen riskienhallintaa

Timo Honkavaara
18.11.2022

Yrityksen laatujärjestelmä auttaa organisaatiota toimimaan ennakoivasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Pandemian jälkeinen sota Euroopassa ja sen tuoma kriisi koettelee yrityksiä ja koko yhteiskuntaa monin tavoin. Sodan ja sen myötä syntyneen kansainvälisen kriisin haittavaikutuksia raportoidaan yleisesti yhteiskunnan eri sektoreilla.

Yleinen epävarmuus vaatii organisaatiolta ennakointikykyä, varautumista ja ennen kaikkea sietokykyä – resilienssiä. Valmius ja kyky sietää yllättäviä tilanteita on tärkeä osa organisaation yleistä riskienhallintaa. Kaikkiin ennakoimattomiin tilanteisiin ei voi millään varautua, mutta koronapandemia ja viimeistään sotatila Euroopassa sekä sen tuomat shokit ovat osoittaneet, että yleinen organisaation sietokyvyn kehittäminen ja vahvistaminen on koko ajan tärkeämpää sekä olennainen osa organisaation johtamisjärjestelmää.

Riskienhallinta on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää

Laadunhallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen tuo organisaatiolle kyvykkyyksiä havainnoida muutoksia toimintaympäristössä ja varautua muutoksiin. Laatujärjestelmän käyttöönotto kehittää toimintaa ja prosesseja. Järjestelmästä saadun faktatiedon perusteella voidaan konkreettisesti parantaa organisaation kykyä ennakoida tulevaa ja sietää paremmin myös yllättäviä tilanteita.

Riskinhallinta osana laatujärjestelmää auttaa johtamaan tiedolla sekä tunnistamaan ja vähentämään liiketoiminnan riskejä eri näkökulmista. Sen avulla tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan riskejä sekä kehittämiskohteita, jotka liittyvät muutosten ennakointiin, toiminnan vaarojen arviointiin tai prosessien riskien tunnistamiseen. Ajan tasalla olevan tiedon avulla pystytään tekemään toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja varmistamaan sovittujen toimenpiteiden seuranta.

Monimutkaisten toimitusketjujen ja arvoverkostojen johtaminen

Yhä useampi yritys toimii nykyään osana laajempaa arvoverkostoa. Kaikissa toimittaja- ja alihankkijavalinnoissa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on toimittaja- ja alihankintaprosessin toimivuus. Globaaleissa arvoverkostoissa erilaisten kriisien heijastusvaikutukset ovat laajoja ja moninaisia.

Olennaiset sidosryhmät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn. Parempi ennakointikyky, resilienssi ja jatkuva menestys saavutetaan todennäköisemmin, kun organisaatio hallitsee suhteitaan kaikkiin sidosryhmiinsä, jotta se voi optimoida niiden vaikutuksen suorituskykyynsä. Erityisen tärkeää on hallita suhteita organisaation toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkostoihin.

Toimivan laadunhallintajärjestelmän avulla organisaation ja sen olennaisten sidosryhmien suorituskyky paranee, kun kuhunkin sidosryhmään liittyviin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin reagoidaan systemaattisesti. Hyvin hallittu toimitusketju tuottaa tasaisesti tuotteita ja palveluita.

Hallitse riskejä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Tänä päivänä kaikki organisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. Toimivan laatujärjestelmän avulla organisaatio voi turbulenttisessakin maailmassa olla entistä kilpailukykyisempi ja vahvempi sekä houkuttelevampi työnantaja. Asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit asioivat mieluiten sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toiminta on selkeää ja ennustettavaa, ja joiden toiminta vaikuttaa vakaalta ja jatkuvasti kehittyvältä kriisienkin keskellä.

Uusimmat blogit

Kaupunkiliikenne Oy:lle TLY-toiminnallisuudet toteuttava Rego HSEQ-järjestelmä | Qreform

Kaupunkiliikenne Oy:lle TLY-toiminnallisuudet toteuttava Rego HSEQ-järjestelmä

Lue lisää

Rego Laadunhallinta | Qreform

Laadunhallinta

Rego Laadunhallinta kehittämishankkeiden ja muutosprosessien hallintaan.

Lue lisää

2022-11-18T10:07:51+02:00